TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số          /HCQT-GB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TP Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng 7  năm 2020
 
Trích yếu: Báo cáo công tác tuần
từ 6-7-2020 đến 12-7-2020
Kính gửi Ban giám hiệu
              và Trưởng các Pḥng, Ban, Khoa

 
I. T́nh h́nh chung

Nhân lực Sĩ số
B.chế H.đồng K.nhiệm S.viên H.sinh N.trú CK I CK II CH NCS

II. Công tác tuần qua (từ 6-7-2020 đến 12-7-2020)

1. Hành chính - Quản trị (chưa báo cáo)

2. Tổ chức - Cán bộ (chưa báo cáo)

3. Tài chính - Kế toán (chưa báo cáo)

4. Thiết bị (chưa báo cáo)

5. Quản lý đào tạo (chưa báo cáo)

6. Công tác sinh viên (chưa báo cáo)

7. Khảo thí - Đảm bảo chất lượng (chưa báo cáo)

8. Đào tạo sau đại học (chưa báo cáo)

9. Quản lý thực hành lâm sàng (chưa báo cáo)

10. Nghiên cứu khoa học (chưa báo cáo)

11. Đào tạo liên tục (CME) (chưa báo cáo)

12. Hợp tác quốc tế (chưa báo cáo)

13. Thư viện (chưa báo cáo)

14. Công nghệ thông tin (chưa báo cáo)

15. Thanh tra - Pháp chế (chưa báo cáo)

16. Trạm y tế (chưa báo cáo)

17. Trung tâm HLKN - BV Mô phỏng (chưa báo cáo)

18. Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học (chưa báo cáo)

19. Khoa Y tế công cộng (chưa báo cáo)

20. Khoa Dược (chưa báo cáo)

21. Khoa Răng Hàm Mặt (chưa báo cáo)

22. Trung tâm Nghiên cứu TNCS (chưa báo cáo)

23. Phòng khám (chưa báo cáo)

III. Công tác tuần tới (từ 13-7-2020 đến 19-7-2020)

 
IV. Đề xuất, kiến nghị và những vấn đề cần thảo luận, thông báo

Không có vấn đề cần quan tâm.
  
P. TRƯỞNG PH̉NG

 

 


Thông tin họp giao ban: Phòng Hành chính - Quản trị (#160)
Thông tin về địa chỉ lập báo cáo: Phòng Công Nghệ Thông Tin (#130 - 38631043) https://baocaotuan.pnt.edu.vn
Góp ý về chương trình báo cáo tuần: ThS Ninh (#120 - 38631039 - 090.363.4919)      hoặc trao đổi trực tuyến tại đây