TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
———————————
Số 30/HCQT-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 6-8-2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        ThS.BS.Nguyễn Thế Dũng

Thành phần: CN.Anh, ThS.Ninh, TS.Cư, CN. Hà, ThS.Tuấn, PGS. Toại, TS.Ḥa, BS.XThu, ThS.Nghiệp, CN.Kiên, CN.Lan, CN.Nguyên, CN.Hoan, CS.Đạt, PGS.Thịnh, CN.Phan, TS.Hà, ThS.Khang, ĐD.Hoa và ĐD.Vân
 

Biên bản đang được soạn, chưa kết thúc


Q.TRƯỞNG PH̉NG