TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 26/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 11- 7- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Phạm Đăng Diệu

Thành phần: ThS. Dũng, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, CN. Dưỡng, TS. Ḥa, ThS. Khang,
PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên, ĐD. Vân và CN. Anh.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Thực hiện đánh giá trong;
 2. Làm việc với đơn vị xây dựng dự án Công nghệ thông tin;
 3. Họp chuyên đề về tuyển sinh 2012, rút kinh nghiệm cho 2013;
 4. Truy thu học phí c̣n nợ, xử lư cụ thể từng trường hợp;
 5. Làm việc cụ thể với GV chủ nhiệm chưa hoàn thành nhiệm vụ;
 6. Có kế hoạch cụ thể về giải quyết trễ bằng và cấp bằng 2012;
 7. Tiếp tục triển khai TSĐH: mă phách, chuyển bài chấm Tnghiệm
 8. Triển khai công tác thi tốt nghiệp Y6;
 9. Triển khai công tác tuyển sinh Y liên thông 2012;
 10. Tổ chức tŕnh luận văn tốt nghiệp luận văn lớp Y6;
 11. Xin UBNDTP tổ chức hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn 2012;
 12. Tổ chức khóa huấn luyện KS nhiễm khuẩn cho nhân viên YTCS
 13. Sinh hoạt khoa học định kỳ trong khoa ĐD-KTYH;
 14. Ra quân chiến dịch mùa hè Xanh;
 15. Tiếp tục lớp cận lâm sàng hè 2012.
 

Các thành viên
QT-TB
HĐTS, QLĐT
TCKT, QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
NCKH
HTQT
Khoa ĐD-KTYH
Khoa ĐD- KTYH
Đoàn TN
Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư