TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 25/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 2- 7- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, CN. An, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang,
PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Tổng hợp phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2012;
 
 2. Tiếp Vụ Khoa học Đào tạo- Bộ Y tế;
 
 3. Triển khai thi tuyển sinh đại học 2012;
 
 4. Cá nhân chịu trách nhiệm v/v cấp bằng tốt nghiệp trễ hạn;
 
 5. Chuẩn bị kế hoạch đào tạo 2012- 2013 trong hè 2012;
 
 6. Tiếp tục truy thu học phí c̣n nợ;
 
 7. Lưu ư các gói thầu chỉ định, có thể chia ra nhiều gói nhỏ;
 
 8. Phân công nhiệm sở ngay sau khi hoàn tất thi tốt nghiệp;
 
 9. QĐ lập pḥng theo dơi thực tập lâm sàng và triển khai sớm;
 
 10. Thư mời các thành viên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp;
 
 11. Tiếp đoàn chuyên gia Đại học Bắc Colorado (Hoa Kỳ) 3/7;
 
 12. Lập hồ sơ mở mă ngành "cao đẳng hộ sinh"; ư kiến Bô GDĐT
 
 13. Chuẩn bị chiến dịch mùa hè Xanh.
 

HCTH

Tất cả thành viên

Các thành viên

Trưởng pḥng

QLĐT và SĐH

QLĐT và TCKT

QT-TB và TCKT

TCCB

TCCB và QLĐT

NCKH

Khoa ĐD-KTYH

Khoa ĐD-KTYH

Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư