Vài hình ảnh lưu trữ từ tiệc Tất niên Tân Mão - 2011 (16.1.2012)

Ba thế hệ hiệu trưởng:

Ba thế hệ Ban giám hiệu (thiếu 2 Phó hiệu trưởng thế hệ đầu):

Hai "cây văn nghệ": TS. Lê Hành và GS. Hoàng Tử Hùng: