TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 29/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 30- 7- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Phạm Đăng Diệu

Thành phần: ThS. Dũng, CN. Anh, TS. Cư, CN. Hoan, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, Cô Hoa, CN. Nguyên, ĐD. Vân và TS. Hạnh.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Gởi dự kiến công tác tháng 8/2012 về pḥng HCTH;
 
 2. Họp tại Sở Y tế v/v thực hiện quyết định 22;
 
 3. Sửa lại pḥng cạnh bộ môn Răng Hàm Mặt (khu B) để sử dụng;
 
 4. Điều chỉnh pḥng học khu A2 tương ứng với số lượng TCĐD;
 
 5. Liên hệ SYT để xây dựng quy tŕnh đào tạo "ĐD Xuất khẩu";
 
 6. Chuẩn bị phôi bằng tốt nghiệp ngay từ bây giờ;
 
 7. Chuẩn bị TN 2012: điểm, phân công, ngày Lễ tốt nghiệp;
 
 8. Rút KN tuyển sinh đợt 1 để triển khai tuyển sinh đợt 2;
 
 9. Khẩn trương hoàn tất "Tạp chí Y học Phạm ngọc Thạch";
 
 10. Xét duyệt những đề tài đă đăng kư;
 
 11. Lập quy chế tuyển sinh sau đại học;
 
 12. Phúc đáp c/v 6609/STC-HCSN và nghị định 31/2012/NĐ-CP;
 
 13. Hoàn chỉnh hồ sơ mă ngành "Khoa YHCĐ" trước 30/9/2012;
 
 14. Tiếp tục chiến dịch MHX và lớp Cận Lâm sàng hè 2012.
 

Các Pḥng, Ban

Các thành viên

QT-TB

QLĐT- Khoa ĐD

QLĐT- Khoa ĐD

QLĐT

QLĐT

QLĐT

NCKH

NCKH

SĐH

TCKT và TCCB

Liên BM YHCĐ

Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG