TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 28/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 23- 7- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Phạm Đăng Diệu

Thành phần: VS. Trung, ThS. Dũng, CN. Anh, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, ThS. Ninh, CS. Đạt, ThS. Tuấn, PGS. Toại, TS. Ḥa,
ThS. Khang, PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, SV. Ngọc, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Lập DS lănh đạo pḥng và người chuyên trách"đánh giá trong"
 2. Họp chuyên đề v/v làm luận văn tốt nghiệp Y6 và Điều dưỡng;
 3.Các pḥng ban lập quy tŕnh giải quyết các thủ tục liên quan
 4. Chuyển dần các công việc HCTH cho người mới;
 5. Tiếp tục thu học phí c̣n nợ;
 6. Chủ tịch hội đồng xét duyệt đề tài, lưu ư kinh phí;
 7. Chuẩn bị tuyển sinh sau đại học 29-30/8/2012,
 8. Khẩn trương chống dột pḥng tra cứu dữ liệu của thư viện;
 9. Phục vụ chấm thi tuyển sinh 2012 và thi tốt nghiệp Y6;
 10. Các yêu cầu về mua sắm, sửa chữa đề nghị gặp cô Hoa/QT-TB;
 11. Giải quyết phôi bằng Trung cấp và ĐH, lưu ư năm 2012;
 12. Tăng cường công tác Quản lư học sinh- sinh viên;
 13. Triển khai chấm thi: Toán/Tuyển sinh và Y6/tốt nghiệp;
 14. Thi tốt nghiệp và làm phách môn chính trị;
 15. Ưu tiên triển khai phần mềm về Quản lư Đào tạo.
 16. Lập hợp đồng cho đề tài NCKH của TS. Hà và BS. Quang;
 17. Xét duyệt đề tài NCKH của ThS. Tường;
 18. Tổ chức lớp DU Tâm lư trị liệu, liệu pháp Gia đ́nh từ 23/7
 19. Tiếp tục chiến dịch Muà Hè Xanh 2012;
 20. Dự hội nghị BCH Trung Ương Hội SV mở rộng tại Hà Nội;
 
 

Các Pḥng,Ban,BM
Các thành viên
Các Pḥng Ban
HCTH
QLĐT,TCKT,ĐD
NCKH
Sau Đại học
QT-TB và TV
QT-TB
Các Pḥng Ban, BM
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
NCKH
NCKH
HTQT
Đoàn TN
Đoàn TN

 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư