TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 24/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 25- 6- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, ThS. Ninh, CS. Đạt, ThS. Tuấn, CN. Dưỡng, TS. Ḥa, ThS. Khang,
PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Các Trưởng Pḥng/Ban phải dự giao ban, vắng phải có lư do;
 
 2. Kế hoạch công tác tháng 7 và phương hướng 6th cuối năm 2012
 
 3. Họp về Trường- Viện, 9 giờ 30 ngày 26/6 tại Sở Nội vụ;
 
 4. Sắp xếp chương tŕnh đào tạo SĐH và họp chiều thứ tư 27/6;
 
 5. Tiếp tục truy thu học phí c̣n nợ 2,6 tỷ;
 
 6. Lập kế hoạch cụ thể: ngày thi và ngày tốt nghiệp năm 2012;
 
 7. Khẩn trương giải quyết v/v cấp bằng trễ của khối điều dưỡng
 
 8. Chủ động chương tŕnh đào tạo và thi tốt nghiệp Điều dưỡng;
 
 9. Đề xuất tên tạp chí của Trường và thành viên Ban biên tập.
 
 

Các Pḥng Ban

HCTH

TCCB

SĐH

QLĐT và TCKT

QLĐT

QLĐT và Khoa ĐD

Khoa ĐD

NCKH
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư