TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 23/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 18- 6- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, ThS. Khang, GS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, BS. Tài, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Trách nhiệm điều hành dự án;
 
 2. Xây dựng lại quy tŕnh mua sắm các trang thiết bị;
 
 3. Tiến độ xây dựng và sửa chữa c̣n chậm, cần kế hoạch cụ thể;
 
 4. Trưởng pḥng trách nhiệm nếu chậm mở mă ngành đào tạo;
 
 5. Tiếp tục chuẩn bị triển khai thi tuyển Đại học 2012;
 
 6. Tham mưu BGH về tài chính trong các hoạt động của Trường;
 
 7. Thống nhất chi trả các "hoạt động có thu" cho nơi hợp tác;
 
 8. Thành lập ngay bộ phận "Quản lư Thực tập Lâm sàng";
 
 9. Chuyển tất cả hoạt động sau đại học về Pḥng SĐH quản lư;
 
 10. Khẩn trương mở mă ngành để tạo điều kiện thi nội trú 2012;
 
 11. Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở cho ThS. Nguyễn Nam Hà;
 
 12. Kết hợp với CDC và UB pḥng chống AIDS chuẩn bị hội thảo;
 
 13. Chuẩn bị hội thảo Việt- Pháp về cấp cứu;
 
 14. Soạn đề án về hợp tác với Vùng WBI giai đoạn 2013- 2015;
 
 15. Tiếp tục theo dơi việc mở các mă ngành đă tŕnh bộ GDĐT;
 
 16. Tiếp tục chuẩn chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2012.
 

PGS Diệu,ThS Ninh

QTTB

QTTB

QLĐT và SĐH

QLĐT

TCKT

TCKT

TCCB

SĐH

SĐH

NCKH

HTQT

HTQT

HTQT

Khoa ĐD

Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư