TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 19/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 21- 5- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của UBNDTP khi giao ban;
 
 2. Khẩn trương sửa chữa bộ môn Dược;
 
 3. Phục vụ hội thảo "Ngày Dinh dưỡng" 25/5/2012;
 
 4. Thẩm định đào tạo chuyên ngành Sản, Nhi và TMH (6/2012);
 
 5. ĐT nội trú (Ngoại,Sản,Nhi,Mắt, TMH), cao học TM Huyết học;
 
 6. Chuẩn bị tuyển sinh đại học năm 2012;
 
 7. Theo dơi và đánh giá việc thực tập lâm sàng;
 
 8. Lập 3 pḥng: Giám sát TT lâm sàng, Dự án và Truyền thống;
 
 9. Tổ chức lớp DU-cấp cứu Nội-Ngoại khoa, khóa 8 (21-25/5);
 
 10. Tiếp đoàn trường Đại học của ban California, San Maros;
 
 11. Chuẩn bị công tác kiểm tra TN 2011-2012 và mùa Hè Xanh;
 
 12. Lưu ư việc phát tiền:
 - Người của Trường tất cả phải chuyển khoản;
 - Người ngoài Trường phải có chử kư của người nhận
 Rút kinh nghiệm trường hợp của BS. Thắng- bộ môn CĐHA v/v phát tiền cho giảng viên tại bệnh viện Ung Bướu.
 

Bộ phận liên quan

QT-TB

QT-TB

SĐH

SĐH

QLĐT

QLĐT

TCCB

HTQT

Khoa ĐD

Đ̣an TN

TCKT
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư